Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện gì?

Trang web dự đoán bóng đá rất chính xác
vị trí của bạn:Trang web dự đoán bóng đá rất chính xác > hợp tác trao đổi > Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện gì?
Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện gì?
ngày phát hành:2023-09-18 11:19    Số lần nhấp:151
Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện gì? Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do ai quyết định thành lập? Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia có được yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo không? Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện gì?

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hai (02) kỳ thi: kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia) và kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic) theo quy định tại Điều 3 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT.

Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi1. Thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và của các Hội đồng soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo là những người tham gia tổ chức kỳ thi.2. Những người tham gia tổ chức kỳ thi phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:a) Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;b) Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;c) Không có vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em, cháu ruột hoặc anh, chị, em, cháu ruột vợ (hoặc chồng), người giám hộ hoặc đỡ đầu, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi;d) Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.3. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 của Điều này, thành viên Hội đồng soạn thảo đề thi, chấm thi, phúc khảo còn phải là những người có năng lực chuyên môn tốt.

Theo quy định trên, thành viên của Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia là người tham gia tổ chức kỳ thi.

Người tham gia tổ chức kỳ thi phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

- Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;

- Không có vợ, chồng,hợp tác trao đổi con hoặc anh, chị, em, cháu ruột hoặc anh, chị, em, cháu ruột vợ (hoặc chồng), người giám hộ hoặc đỡ đầu, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi;

- Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (Hình từ Internet)

Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do ai quyết định thành lập?

Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT như sau:

Công tác chỉ đạo và tổ chức thi1. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước, chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định những trường hợp đặc biệt liên quan đến thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của kỳ thi.2. Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia để giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia....

Theo quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước, chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định những trường hợp đặc biệt liên quan đến thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của kỳ thi.

Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia để giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia có được yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo không?

Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia có được yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo không thì theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT, khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT như sau:

Phúc khảo bài thi1. Điều kiện phúc khảoThí sinh được quyền xin phúc khảo bài thi khi có nguyện vọng và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Hồ sơ xin phúc khảo gồm:a) Đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh;b) Công văn đề nghị phúc khảo bài thi của Thủ trưởng đơn vị dự thi có thí sinh xin phúc khảo.3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ xin phúc khảo: Hồ sơ xin phúc khảo phải được gửi về Cục Quản lý chất lượng trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Quá thời hạn trên, hồ sơ xin phúc khảo không được chấp nhận.4. Hội đồng phúc khảoa) Hội đồng phúc khảo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập, trong các trường hợp sau:- Có hồ sơ xin phúc khảo của thí sinh như quy định tại khoản 2 của Điều này;- Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia yêu cầu....

Theo quy định trên, Hội đồng phúc khảo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập, trong các trường hợp sau:

- Có hồ sơ xin phúc khảo của thí sinh;

- Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia yêu cầu.

Như vậy, Ban Chỉ đạo thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo.

Mai Hoàng Trúc Linh